علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۱۳ | جلسه پنجاه و یکم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟