علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۲۰ | جلسه پنجاه و دوم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟