علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۷/۳ | جلسه سیزدهم تدبر در خطبه غدیر (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟