علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۷/۳ | جلسه پنجاه و سوم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟