علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۷/۱۰ | جلسه پنجاه و چهارم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟