علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه غدیر – جلسه چهاردهم (هیات قرآن و ولایت)