علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۷/۲۳ | جلسه شانزدهم تدبر در خطبه غدیر (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟