علی صبوحی طسوجی

اعتقادی به اسلام ندارند آنان که همچنان بر طبل سازش می کوبند!

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟