علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه غدیر – جلسه شانزدهم (هیات قرآن و ولایت)