علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۸/۸ | جلسه پنجاه و هفتم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟