علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۸/۱۵ | جلسه پنجاه و هشتم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟