علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۸/۲۲ | جلسه اول تدبر در خطبه هفتم نهج البلاغه (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟