علی صبوحی طسوجی

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و نهم (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟