علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه هفتم نهج البلاغه – بخش اول (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟