علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۸/۲۹ | جلسه اول تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟