علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه – جلسه اول

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟