علی صبوحی طسوجی

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و یکم (هیات قرآن و ولایت)