علی صبوحی طسوجی

زندگی به سبک جهادی (سخنرانی در مراسم چهلم درگذشت دکتر حسین چیذری)