علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | جلسه هفتم تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه (هیات قرآن و ولایت)