علی صبوحی طسوجی

ویژگی های شخصیتی حاج قاسم سلیمانی (۸)- آموزش نیروها