علی صبوحی طسوجی

ویژگی های شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی (۵) – روحیه دار و روحیه بخش