علی صبوحی طسوجی

ویژگی های شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی (۶)- هدف گذاری استراتژیک