علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | جلسه نهم تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه (هیات قرآن و ولایت)