علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | جلسه سیزدهم تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه (هیات قرآن و ولایت)