علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه – جلسه سیزدهم (هیات قرآن و ولایت)