علی صبوحی طسوجی

تدبر در زیارت جامعه کبیره – جلسه اول (هیات قرآن و ولایت)