علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه – جلسه پانزدهم (هیات قرآن و ولایت)