علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | جلسه شانزدهم تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه (هیات قرآن و ولایت)