علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه – جلسه شانزدهم (هیات قرآن و ولایت)