علی صبوحی طسوجی

تدبر در زیارت جامعه کبیره – جلسه دوم (هیات قرآن و ولایت)