علی صبوحی طسوجی

.
.

برگزاری دوره فشرده آشنایی با تدبر (ویژه طلاب حوزه علمیه ولیعصر (عج) بناب)