علی صبوحی طسوجی

.
.

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و چهارم (هیات قرآن و ولایت)