علی صبوحی طسوجی

.
.

درسی از سوره معارج، شرط نماز کامل مسئولیت پذیری در قبال جامعه (ویژه انتخابات)