علی صبوحی طسوجی

.
.

«رأی به صالح مقبول» مغالطه ای که به حاکمیت جریان های سیاسی منجر میشود (ویژه انتخابات)