علی صبوحی طسوجی

.
.

محاسبه ریاضی ثابت می کند رأی به اصلح باعث تغییر نتیجه به نفع مقابل نمیشود