علی صبوحی طسوجی

.
.

آموزش کارگاهی تدبر سوره اعلی – جلسه دوم (حوزه علمیه بناب)