علی صبوحی طسوجی

.
.

۱۴۰۰/۴/۹ | جلسه اول و دوم آموزش کارگاهی تدبر سوره اعلی (ویژه طلاب حوزه علمیه بناب)