علی صبوحی طسوجی

.
.

۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |سخنرانی در همایش ملی جریان شناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیت های اجتماعی آن در ایران معاصر