علی صبوحی طسوجی

.
.

دو زیربنای برنامه زندگی پس از زندگی که هر دو بر خلاف قرآن است