علی صبوحی طسوجی

.
.

رسولانی که پیام آور از غیب هستند اما هیچ عصمتی ندارند!