علی صبوحی طسوجی

.
.

مثالی از دین کاریکاتوری منبری ای که فقط خواب تعریف می کند!