علی صبوحی طسوجی

.
.

قرآن «تبیانا لکل شیء» است و نیاز به هیچ تجربه بشری ندارد