علی صبوحی طسوجی

.
.

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – مبانی تدبر بخش دوم (فایل ۲ از سطح ۱)