علی صبوحی طسوجی

.
.

می گویند مردم را به قرآن سوق ندهید! زیرا قرآن خطر انحراف دارد!!!