علی صبوحی طسوجی

.
.

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره شرح بخش دوم و سوره علق (فایل ۲۵ از سطح ۱)