علی صبوحی طسوجی

.
.
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و پنجم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و پنجم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره دو سیاق اول فصل نهم سوره (سیاق های ۳۴ و ۳۵) شامل آیات ۲۰۸ تا ۲۲۱ جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های […]
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و چهارم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و چهارم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل هشتم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و سوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و سوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل هشتم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و دوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و دوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل هفتم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و یکم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و یکم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل ششم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتادم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتادم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل پنجم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی سیاق‌ها ۴٫جمع‌بندی […]
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و نهم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و نهم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل پنجم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی سیاق‌ها ۴٫جمع‌بندی سیر […]
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و هشتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و هشتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل چهارم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و هفتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و هفتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل سوم و چهارم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و ششم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و ششم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل سوم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی سیاق‌ها ۴٫جمع‌بندی […]