علی صبوحی طسوجی

.
.
۲۸ اسفند ۱۳۹۹

تدبر در سوره احزاب – جلسه پانزدهم (هیات قرآن و ولایت)

سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه دور سوم تدبر سوره یعنی جمع بندی سیاق ها آغاز می شود. تدبر هر سوره چهار مرحله است: ۱. بیان مفاهیم آیات ۲. تشخیص پاراگراف ها […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۹

تدبر در سوره احزاب – جلسه چهاردهم (هیات قرآن و ولایت)

سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه در دور دوم تدبر سوره سیاق بندی سوره از سیاق چهارم تا آخر انجام می شود. تدبر هر سوره چهار مرحله است: ۱. بیان مفاهیم آیات ۲. تشخیص […]
۲۱ اسفند ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و پنجم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و پنجم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل دوم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تدبر در سوره احزاب – جلسه سیزدهم (هیات قرآن و ولایت)

سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه دور دوم تدبر سوره آغاز میشود و سیاق اول تا سوم جمع بندی می شود. تدبر هر سوره چهار مرحله است: ۱. بیان مفاهیم آیات ۲. تشخیص […]
۷ اسفند ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و چهارم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و چهارم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۷ اسفند ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی دور چهارم تدبر سوره را آغاز می کند و فصل اول سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم […]
۲ اسفند ۱۳۹۹

تدبر در سوره احزاب – جلسه دوازدهم (هیات قرآن و ولایت)

سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه در دور اول تدبر سوره، مفاهیم آیات ۵۸ تا ۷۳ (آیه آخر) بیان می شود. تدبر هر سوره چهار مرحله است: ۱. بیان مفاهیم آیات ۲. […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و سوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و سوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۳ تا ۴۵ (سیاق آخر) سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت […]
۲۳ بهمن ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و دوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و دوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۲ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۹

تدبر در سوره احزاب – جلسه یازدهم (هیات قرآن و ولایت)

سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه در دور اول تدبر سوره، مفاهیم آیات ۵۳ تا ۵۷ بیان می شود. تدبر هر سوره چهار مرحله است: ۱. بیان مفاهیم آیات ۲. تشخیص پاراگراف ها ۳. […]
۱۶ بهمن ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و یکم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و یکم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۲ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف […]