علی صبوحی طسوجی

تدبر در نهج البلاغه – خطبه هفتم

۲۵ آبان ۱۳۹۹

تدبر در خطبه هفتم نهج البلاغه – بخش اول (هیات قرآن و ولایت)

خطبه هفتم نهج البلاغه خطبه ای است که در آن حضرت امیر (ع) درباره ضرورت فهم و تدبر در قرآن سخن گفته اند. استاد علی صبوحی در سلسله جلسات شرح تدبری نهج البلاغه، انسجام این خطبه را با استفاده از کتاب تمام نهج البلاغه بیان می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. […]

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟