علی صبوحی طسوجی

دوره تدبر در سوره مبارکه بقره – قرآن و ولایت

زمان و مکان برگزاری: تهران – خیابان خراسان – خیابان مشهدی رحیم – کوچه امینی – پلاک ۴۳ – طبقه دوم – پنجشنبه ها ساعت ۹
ویژه عموم افراد ثبت‌نام‌ کرده

۹ آذر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و یکم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و یکم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۶ آذر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۲۷ و ۲۸ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر […]
۱ آذر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۹ آبان ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۲۵ تا ۲۷ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در سوره‌های […]
۲۴ آبان ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و نهم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و نهم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۲ آبان ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۲۳ و ۲۴ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار […]
۱۷ آبان ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و هشتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و هشتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۵ آبان ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۲۲ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت […]
۱۰ آبان ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و هفتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و هفتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۸ آبان ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۲۱ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی […]
۲۶ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و ششم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و ششم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۴ مهر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۱۷ تا ۲۰ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در […]
۲۵ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و پنجم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و پنجم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۷ مهر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۱۵ و ۱۶ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر […]
۱۵ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و چهارم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و چهارم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۰ مهر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند دوازدهم تا چهاردهم سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر […]
۵ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و سوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و سوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۳ مهر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند نهم، دهم و یازدهم سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و دوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی فوق جلسه پنجاه و دوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند هشتم سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در سوره‌های […]

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟