علی صبوحی طسوجی

سوره انفال

۱۳ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره انفال

همایش تدبر در سوره انفال در دی ماه سال ۹۴ به مدت سه ساعت در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شده است.